მთავარი » 20) Ford

2013 Ford Mustang Boss 302

განკუთვნილია: GTAsan
ცვლის: Euros
აღწერა: ძალიან მაგარი მანქანაა, კაი დისკებით და კაი სალონით!

Òèï óðîêà: http://i42.tinypic.com/2zr1doi.png
Àâòîð: http://youshare.ge/?d=51E45E6A5
Äîáàâèë: winstona
Ïîñìîòðåëè: 686
Êîììåíòàðèåâ: 0